Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine

Kategorija: Demografija i socijalne statistike
Oblast: Stanovništvo
Istraživanje / popis: Popis stanovništva

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Uprava za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek statistike demografije i migracija
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
22/10/2020
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
04.02.2020.

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Popis stanovništva, domaćinstava i stanova sproveden je u periodu od 1 do 15 aprila 2011. godine, sa stanjem na dan 31. mart 2011. godine. Jedinice popisa su lice, domaćinstvo i stan. Popisom su se prikupljali podaci o demografskim, obrazovnim, geografskim, etničko kulturološkim, migracionim karakteristikama stanovništva, kao i o karakteristikama ekonomske aktivnosti i invalidnosti. Podaci o sastavu i tipu domaćinstava i porodice će takođe biti dostupni iz popisa. Broj struktura i distribucija stanova sa osnovnim karakteristikama stanova su takođe elementi koji su se prikupljali za stan. Stanovništvo Crne Gore je izračunato na bazi definicije uobičajenlog mjesta borakva.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
NUTS
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
no relevant
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
3.5. Statistička jedinica: Jedinice popisa su: lice, domaćinstvo i stan.
3.6. Statistička populacija: Stanovništvo Crne Gore predstavlja ukupnu populaciju koja živi na teritoriji Crne Gore u skladu sa definicijom uobičajenog mjesta boravka. Stanovi predstavljaju stambene jedinice namjenjene za stanovanje ljudi bez obzira da li su u vrijeme popisa bili nastanjeni ili prazni.
3.7. Referentna oblast: Podaci prikupljeni popisom odnose se na teritriju Crne Gore, mogu se prikazivati na nivou opština ili naselja, kao najniže teritorijalne jedinice.
3.8. Vremenska pokrivenost: Podaci o broju stanovnika, starosnoj i polnoj strukturi su dostupni još iz popisa 1948. godine, pa 1953, 1961, 1671, 1981, 1991, 2003 i posljednji 2011. godine. Publikovanje podataka popis iz 2011.godine, započelo je u julu 2011. godine i završiće se do kraja 2013. godine.
3.9. Osnovni (bazni) period: no relevant

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Za lica, mjerna jedinica je broj lica. Za stanove- broj stanova. Za domaćinstva-broj domaćinstava.

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Podaci se odnose na referentni momenat popisa što je 31. mart 2011. godine.

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ("Službeni list Crne Gore", br. 018/12 od 30.03.2012, 047/19 od 12.08.2019) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Upravi za statistiku pravno ovlašcenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovodenje Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koji su rezultat istraživanja ostalih proizvodaca zvanicne statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Uprava za statistiku je potpisala više memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvodacima zvanicne statistike: 1. Upravom carina 2. Poreskom upravom 3. Ministarstvom finansija 4. Centralnom bankom Crne Gore 5. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Min.fnansija i CBCG) Medunarodne institucije: 1. EUROSTAT 2. UN organizacije 3. MMF 4. Svjetska banka

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Clanovi 53-60 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ("Službeni list Crne Gore", br. 018/12 od 30.03.2012, 047/19 od 12.08.2019) daju okvir za zaštitu, korišcenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu licnih podatka, kao i vodenje pojedinacnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statisticke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o cuvanju statistickih podatka kojim se ureduje nacin, vrijeme, tehnicki uslovi i organizacija cuvanja statistickih podataka, radi sprecavanja njihovog uništavanja, otudivanja i neovlašcenog korišcenja, kao i Pravilnik o sadržaju i nacinu vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podataka kojim se propisuje sadržaj i nacin vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podatka. Clanom 59 pristup povjerljivim podacima zvanicne statistike ogranicen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanicne statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvecenosti povjerenju u zvanicnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Posebna procedura usvojena kao set pravila za zaštitu podataka primjenjivana je u toku unosa. Svako lice angažovano u toku unosa podataka je potpisalo poseban dokumenat -Izjavu o povjerljivosti. Nakon završenog unosa i ispravke podataka izvršeno je odvajanje idenetifikacionih polja (imena i prezimena i JMBG) iz baze koja je data metodlozima na dalju obradu podataka. baza podatak se čuva na posebnom serveru i samo dva metodologa imaju pristup toj bazi. Usvojeno je i pravilo za kontrolu "otkrivanja podataka", sa oznakom "z"-zaštićeni podatak označiće se svaka vrijednost manja od 6 za pitanja nacionalnosti, odnosno etničke pripadnosti, vjeroispovjesti i maternjem jeziku, a na nivou naselja.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ("Službeni list Crne Gore", br. 018/12 od 30.03.2012, 047/19 od 12.08.2019) se propisuje da proizvodaci zvanicne statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statistickih podataka. Objavljuje se na internet stranici Zavoda za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvodace zvanicne statistike koji ukljucuje datume objavljivanja statistickih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvodaca zvanicne statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv nacin ucini dostupnim svim korisnicima statisticke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Uprava za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanicne statistike na objektivan, transparentan i profesionalan nacin, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Diseminacija podataka iz Popisa 2011. godine započela je u Julu 2011 i završiće se do kraja 2013. godine.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Sva saopštenja vezano za Popis stanovništva možete naći na web sajtu prateći link: http://monstat.org/cg/page.php?id=387&pageid=322
10.2. Publikacije: Uprava za statistiku objavljuje sljedece redovne publikacije: Statisticki Godišnjak, Crna Gora u brojkama, Mjesecni statisticki pregled. Pored navedenih redovnih, Uprava za statistiku objavljuje i vanredne publikacije. Neke od najznacanijih vanrednih publikacija su sljedece: žene i muškarci u Crnoj Gori, Najcešce korišceni statisticki podaci. Sve publikacije koje objavljuje Uprava za statistiku dostupne su na sljedecem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php
10.3. Onlajn baza podataka:
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ("Službeni list Crne Gore", br. 018/12 od 30.03.2012, 047/19 od 12.08.2019) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. Clanom 58 definisane su vrste naucnih i istraživackih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguce je iskljucivo na pisani zahtjev naucno-istraživackih ustanova, u svrhu obavljanja naucnoistraživacke djelatnosti, kao i medunarodnih statistickih organizacija i proizvodaca statistike iz drugih država. Istraživacki subjekt potpisuje Ugovor sa Upravom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvodaci zvanicne statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statisticki podaci dati na korišcenje.
10.5. Drugo: Osim Saopštenja, diseminacioni proizvod su i exeltabele koje se mogu naći na sljedećem linku: http://www.monstat.org/cg/page.php?id=533&pageid=322

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Za potrebe popisa stanovništva izrađena je Metodologija za pripremu, organizaciju i sprovođenje popisa. Metodlogija je izrađena u skladu sa relevantim međunarodnim dokumentima na temu popisa i to Preporuke UNECE/ EUROSTAT i Regulative EC. http://monstat.org/cg/page.php?id=325&pageid=322
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ("Službeni list Crne Gore", br. 018/12 od 30.03.2012, 047/19 od 12.08.2019) definisana je posvecenost kvalitetu, kojom se obezbjeduje da proizvodaci zvanicne statistike u Crnoj Gori rade i saraduju u skladu sa medunarodnim principima kvaliteta statistickog sistema. Strategijom razvoja i Programom zvanicne statistike za 2019-2023. godinu definisani su ciljevi razvoja. Jedan od ciljeva je Kvalitet upravljanja statističkim sistemom i procesom rezultata zvanične statistike. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, clanom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike u proceduri usvajanja su sljedeca dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Zavoda 2. Vodic za implementaciju Strategije kvaliteta u Upravi za statistiku; 3. Implementacioni plan

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modelakoji podstice razvoj i unapredenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanicne statistike i - pojedinca. U srednjem roku Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju TQM modela kroz sljedece ciljeve: 1. Stroga posvecenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statisticki procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapredenja, 5. Smanjenje opterecenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta: Generalna ocjena popisa stanovništva, data u zaključku izvještaja EK-EUROSTAT glasi: "Misija smatra da je Popis stanovništva Crne Gore bio pripremljen, sproveden na terenu i obra?en u skladu sa me?unarodnim preporukama, a naročito preporukama Konferencije evropskih statističara za krug 2010 popisa stanovništva i stanovanja. Dodatno, misija je uočila sa zadovoljstvom visoki nivo profesionalizma zaposlenih, uključenih na svim nivoima popisa iz MONSTAT-a, kao i kod privremeno angažovanog osoblja. Misija smatra da je popisom postignut visok nivo kvaliteta, posebno u pogledu tačnosti i pravovremenosti."

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Medunarodni korisnici: - Eurostat - Svjetska banka - UN organizacije - Medunarodni monetarni fond Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave -Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave - Centralna banka - nevladine organizacije - studenti -istraživaci - mediji
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Uprava za statistiku je usvojila Strategiju upravljanja kvalitetom, Vodic za implementaciju Strategije upravljanja kvalitetom, kao i Implementacioni plan za sprovodenje politike kvaliteta. U cilju mjerenja stepena do kojeg ispunjava svoje obaveze prema korisnicima i u sklopu nove politike kvaliteta, Uprava za statistiku je sprovela istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Prikupljanje podataka realizovano je putem web ankete, u periodu od 1. septembra do 20. oktobra 2017. godine. Rezultati istraživanja dostupni su na web stranici Uprave za statistiku, link: https://www.monstat.org/userfiles/file/KVALITET/Izvjestaj%20o%20zadovoljstvu%20korisnika.pdf .
12.3. Potpunost podataka:

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Tačnost podataka popisa, provjerena je u POstpopisnom istraživanju sprovedenom nakon terenskog rada popisa i izvještaj sa ovog istraživanja biće dostupan do kraja 2012. godine. Procjena tačnosti unosa podataka je procjenjena duplim unosom.
13.2. Greška uzorka: Nije dostupno.
13.3. Ne-uzorkovana greška:

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Popis je sproveden u period od 1 do 15 aprila 2011 godine. Preliminarni rezultati su objavljeni 13, maja 2011. godine. Konačni rezultati popisa objavljeni su 12. jula 2011. godine. Nakon toga je nastavljena obrada i do kraja 2013 biće završena obrada i diseminacija.
14.2. Tačnost:

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Geografska uporedivost je moguća sa svim državama u regionu koje su sprovele i organizovale popis prateći međunarodne preporuke u pogledu vremenske odrednice popisa i pravila i definicija korištenih u popisu.
15.2. Vremenska uporedivost: Uprava za statistiku je pripremila uporedni pregled broja stanovnika po opštinama, u kome je broj stanovnika iz popisa 2003. godine prilagođen metodologiji popisa 2011. godine i to u onoj mjeri koliko su dozvoljavali podaci prikupljeni popisom 2003. godine. http://www.monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopstenje/Saop%20uporedno%202003-2011%2026%2011%202012%20PDF.pdf

15.3. Domen usklađenosti: Podaci o popisu stanovništva mogu se razlikovati od onih dostupnih putem Nacionalnih računa ili Ankete o radnoj snazi.
15.4. Interna usklađenost: Podaci se proveravaju za unutrašnju konzistentnost.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Uprava za statistiku je usvojila politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije:

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka:
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Podaci popisa prikupljaju se svakih deset godina.
18.3. Prikupljanje podataka: Prikupljanje podataka se vršilo tako što je popisivač popunjavao pairne obrasce na osnovu informacija dobijenih od ispitanika. Obuhvatnost se obezbjeđivala obilaskom "od vrata do vrata".
18.6 Prilagođavanje
          podataka:

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.