Novosti

17.11.2017
Kvartalna statistika saobraćaja III kvartal 2017. godine

Prevoz putnika u trećem kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast u drumskom saobraćaju za 0,3%, lokalnom drumskom za 0,8%, prevozu putnika na aerodromima 13,7% i vanrednom vazdušnom prevozu za 26,5%, dok se pad bilježi u željezničkom za 38,6% i redovnom vazdušnom za 9,3%.
 
Kod prevoza robe u trećem kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine rast se bilježi kod željezničkog za 7,4%, pad kod prevoza robe na aerodromima za 5,0%, dok je ukupan promet robe u lukama na istom nivou.
 
Broj pretovarenih tona u lukama, u trećem kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast za 26,6%, dok se kod izmanipulisanih tona bilježi pad za 5,3%.
 
Potrošnja minuta fiksne telefonije u trećem kvartalu 2017. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 19,2% a potrošnja minuta mobilne telefonije rast za 2,5%.
 
Ukupan broj saobraćajnih nezgoda1 u trećem kvartalu 2017. godine iznosio je 1 709, što je 2,2% manje u odnosu na isti kvartal 2016. godine. Broj nastradalih lica u trećem kvartalu 2017. godine iznosio je 873 (od čega je 854 povrijeđenih lica), što je za 1,5% više u odnosu na isti kvartal 2016 godine.
 
Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u trećem kvartalu 2017. godine iznosi 60 136 što je za 2,6% više nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila u trećem kvartalu 2017. godine iznosi 5 524 što je za 13,2% više nego u istom kvartalu prethodne godine.
 

U trećem kvartalu 2017. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 216 hiljada tona robe, uz ostvarenih 29 784 hiljade tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 1 368 hiljada kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 86,6% ili 187 hiljada tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 13,4% ili 29 hiljada tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 50,9% ili 15 173 hiljade tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 49,1% ili 14 611 hiljada tonskih kilometara. 

Saopštenje


 

.