Novosti

30.11.2017
Prosječne zarade (Plate) Oktobar 2017.godine

Prosječna zarada (bruto) u oktobru 2017. godine u Crnoj Gori iznosila je 767 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 511 eura. U oktobru 2017. godine prosječna (neto) zarada ostala je na istom nivou u odnosu na septembar 2017.godine. Prosječna (neto) zarada u oktobru 2017.godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 1,8%, a u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2016.godini zabilježila rast od 2,4%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u oktobru 2017. godine u odnosu na septembar 2017. godine zabilježile pad od 0,1% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,1%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u oktobru 2017. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Snabdijevanje električnom energijom (9,6%), Saobraćaj i skladištenje (4,4%), Ostale uslužne djelatnosti (3,4%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (1,1%), Državna uprava i odbrana (0,7%), Vađenje ruda i kamena (0,6%), Obrazovanje (0,2%), Snabdijevanje vodom,upravljanje otpadnim vodama (0,2%), dok je pad zabilježen u sledecim sektorima: Poslovanje sa nekretninama (13,0%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (7,2%), Usluge smjestaja i ishrane (6,5%), Informisanje i komunikacije (5,7%), Građevinarstvo (5,4%), Umjetnost zabava i rekreacija (4,2%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (3,1%), Prerađivačka industrija (2,6%), Trgovina na veliko i malo (1,1%),Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (0,5%) i Zdravstena i soc.zaštita (0,2%). 

Saopštenje


 

.