Novosti

21.12.2017
Anketa o radnoj snazi Treći kvartal 2017

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u trećem kvartalu 2017. godine, u periodu od jula do septembra 2017. godine. Anketirano je 2 219 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (6 643 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (5 614 lica).
 
U trećem kvartalu 2017. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 281,6 hiljada od kojih je 239,8 hiljada ili 85,2% zaposlenih i 41,8 hiljada ili 14,8% nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal veći je za 3,1% a broj nezaposlenih je povećan za 1,2%.
 
Neaktivno stanovništvo čini 217,9 hiljada lica, i u odnosu na prethodni kvartal broj neaktivnog stanovništva je manji za 3,5%.
 

Stopa aktivnosti za treći kvartal 2017. godine je 56,4%, stopa zaposlenosti je 48,0%, stopa nezaposlenosti je 14,8% i stopa neaktivnosti je 43,6%.

Saopštenje


 

.