Novosti

29.12.2017
Prosječne zarade (Plate) Novembar 2017. godine

Prosječna zarada (bruto) u novembru 2017. godine u Crnoj Gori iznosila je 768 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 512 eura. U novembru 2017. godine prosječna (neto) zarada zabilježila je rast od 0,2% u odnosu na oktobar 2017.godine. Prosječna (neto) zarada u novembru 2017.godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 1,8%, a u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2016.godini zabilježila rast od 2,6%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u novembru 2017. godine u odnosu na oktobar 2017. godine zabilježile rast od 0,1% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,1%.

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u novembru 2017. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Poslovanje sa nekretninama (6,5%), Usluge smjestaja i ishrane (6,5%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (4,5%), Umjetnost zabava i rekreacija (3,0%), Informisanje i komunikacije (2,4%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (1,2%), Prerađivačka industrija (1,0%), Građevinarstvo (0,9%), Zdravstena i soc.zaštita (0,5%), dok je pad zabilježen u sledecim sektorima: Saobraćaj i skladištenje (3,9%), Snabdijevanje električnom energijom (3,5%), Ostale uslužne djelatnosti (3,1%), Vađenje ruda i kamena (1,4%), Trgovina na veliko i malo (0,6%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (0,6%), Obrazovanje (0,4%), Snabdijevanje vodom,upravljanje otpadnim vodama (0,4%) i Državna uprava i odbrana (0,2%).

Saopštenje


 

.