Novosti

27.02.2018
Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u četvrtom kvartalu 2017. godine

Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u četvrtom kvartalu 2017. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 3,4%.

Sagledavajući strukturu iz Tabele 2. Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u četvrtom kvartalu 2017. godine, četinari učestvuju sa 72,2%, dok lišćari učestvuju sa 27,8%.
 
U strukturi proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u četvrtom kvartalu 2017. godine trupci četinara učestvuju sa 56,9%, prostorno drvo četinara 12,5%, trupci lišćara 11,4%, ogrijevno drvo lišćara 8,6%, prostorno drvo lišćara sa 7,7%, rudničko drvo četinara 2,7%, ogrijevno drvo četinara 0,1% i ostalo dugo drvo četinara 0,1%.
 
Ukupna proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u 2017. godini (januar - decembar) veća je za 15,8% u odnosu na 2016. godinu (januar - decembar).
 
Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama u velikoj mjeri zavisi od vremenskih uslova i stanja na terenu.
 

 

.