Novosti

19.03.2018
Anketa o radnoj snazi Četvrti kvartal 2017

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi koja je sprovedena u četvrtom kvartalu 2017. godine, u periodu od oktobra do decembra 2017. godine. Anketirano je 2 205 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (6 546 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (5 559 lica).
 
U četvrtom kvartalu 2017. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 267,7 hiljada od kojih je 222,1 hiljada ili 83,0% zaposlenih i 45,6 hiljada ili 17,0% nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 7,4%, a broj nezaposlenih je povećan za 9,1%.
 
Neaktivno stanovništvo čini 232,4 hiljade lica, i u odnosu na prethodni kvartal broj neaktivnog stanovništva je povećan za 6,7%.
 

Stopa aktivnosti za četvrti kvartal 2017. godine je 53,5%, stopa zaposlenosti je 44,4%, stopa nezaposlenosti je 17,0% i stopa neaktivnosti je 46,5%.

Saopštenje 


 

.