Novosti

02.04.2018
Anketa o radnoj snazi 2017

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni  putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u 2017. godini, u periodu od januara do decembra 2017. godine. Anketiranje je obavljeno u 8 980 domaćinstva na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (26 806 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (22 767 lica).
 
Prema podacima iz četiri sprovedena kvartalna istraživanja tokom 2017. godine, radnu snagu u Crnoj Gori čini: aktivno stanovništvo 273,2 hilj. od kojih je 229,3 hilj. zaposlenih i 43,9 hilj. nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na predhodnu godinu veći je za 2,3%, a broj nezaposlenih  je smanjen za 9,1%. Neaktivno stanovništvo čini 226,6 hiljada lica i u odnosu na prethodnu godinu broj neaktivnog stanovništva je smanjen za 0,3%. Stopa aktivnosti u 2017. godini bila je 54,7%, stopa zaposlenosti  je 45,9% , stopa nezaposlenosti je 16,1% i stopa neaktivnosti je 45,3%.  
 
 

 

.