Novosti

15.06.2018
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Maj 2018. godine

Mjesečna inflacija u maju 2018. godine, mjerena HICP-om iznosila je 0,5%
 
Mjesečna inflacija u maju 2018. godine, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,5%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 3,6%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: usluga smještaja; goriva i maziva za motorna vozila; povrća; mesa; voća; ribe i morskih plodova.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Hoteli i restorani (2,1%); Prevoz (1,3%); Hrana i bezalkoholna pića (0,3%); Alkoholna pića i duvan (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,2%); Odjeća i obuća (-0,1%); Komunikacije (-0,1%); Rekreacija i kultura (-0,1%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u maju 2018. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (24,4%); Odjeća i obuća (7,3%); Prevoz (5,5%); Hoteli i restorani (4,4%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (2,1%); Komunikacije (1,6%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,0%); Ostala dobra i usluge (0,9%); Rekreacija i kultura (0,7%); Zdravlje (0,3%), dok je negativna godišnja stopa inflacije zabilježena u grupi Hrana i bezalkoholna pića (-0,1%). 

Saopštenje


 

.