Novosti

10.07.2018
Mjesečna inflacija u junu 2018. godine iznosila je 0,2%

Mjesečna inflacija u junu 2018. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,2%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 3,4%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: goriva i maziva za motorna vozila; usluga smještaja; mlijeka, sira i jaja; povrća; prevoza putnika drumom. Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-jun 2018. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 3,0%.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Hoteli i restorani (3,0%); Prevoz (2,1%); Hrana i bezalkoholna pića (0,3%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-2,8%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,4%); Rekreacija i kultura (-0,3%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,2%); Komunikacije (-0,1%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale. 

Pozitivne godišnje stope inflacije u junu 2018. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (27,1%); Prevoz (9,2%); Hoteli i restorani (5,6%); Odjeća i obuća (4,3%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (1,5%); Komunikacije (1,5%); Ostala dobra i usluge (1,3%); Hrana i bezalkoholna pića (0,9%); Zdravlje (0,2%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Rekreacija i kultura (-0,3%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,1%). 

Saopštenje


 

.