Novosti

27.08.2018
Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u drugom kvartalu 2018. godine

Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u drugom kvartalu 2018. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 8,7%.
 
Proizvodnja šumskih sortimenata za period januar – jun 2018. godine u odnosu na isti period prethodne godine bilježi pad od 0,3%.
 
Sagledavajući strukturu iz Tabele 2. Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u drugom kvartalu 2018. godine, četinari učestvuju sa 67,1%, dok lišćari učestvuju sa 32,9%.
 
U strukturi proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u drugom kvartalu 2018. godine trupci četinara učestvuju sa 52,1%, trupci lišćara 15,8%, prostorno drvo četinara 11,4%, ogrijevno drvo lišćara 8,9%, prostorno drvo lišćara sa 8,2%, rudničko drvo četinara 2,8%, ostalo dugo drvo četinara 0,5% i ogrijevno drvo četinara sa 0,3%.
 

Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama u velikoj mjeri zavisi od vremenskih uslova i stanja na terenu. 

Saopštenje


 

.