Novosti

30.08.2018
Prosječne zarade (Plate) Jul 2018. godine

Prosječna zarada (bruto) u julu 2018. godine u Crnoj Gori iznosila je 761 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 508 eura. Prosječna (neto) zarada u julu 2018. godine u odnosu na jun 2018. godine zabiježila je pad od 0,6%, dok je prosječna (neto) zarada u julu 2018. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile rast od 0,6%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u julu 2018. godine u odnosu na jun 2018. godine zabilježile rast od 0,2% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,8%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u julu 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Poslovanje sa nekretninama (11,7%), Ostale uslužne djelatnosti (7,0%), Saobraćaj i skladištenje (3,4%), Informisanje i komunikacije (2,2%), Usluge smještaja i ishrane (1,9%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (1,7%), Zdravstena i soc. zaštita (1,6%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (1,2%), dok je pad zabilježen u sledecim sektorima: Umjetnost zabava i rekreacija (7,0%), Snabdijevanje električnom energijom (3,9%), Vađenje ruda i kamena (3,7%), Građevinarstvo (2,3%), Prerađivačka industrija (2,2%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1,8%), Državna uprava i odbrana (1,2%), Trgovina na veliko i malo (1,1%) i Obrazovanje (1,0%). 

Saopštenje


 

.