Novosti

30.11.2018
Prosječne zarade (Plate) Oktobar 2018. godine

Prosječna zarada (bruto) u oktobru 2018. godine u Crnoj Gori iznosila je 766 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 510 eura. Prosječna (neto) zarada u oktobru 2018. godine u odnosu na septembar 2018. godine zabiježila je pad od 0,4%, dok je prosječna (neto) zarada u oktobru 2018. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile pad od 0,2%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u oktobru 2018. godine u odnosu na septembar 2018. godine zabilježile pad od 0,2% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,2%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u oktobru 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti (7,7%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (4,3%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (4,0%), Vađenje ruda i kamena (2,7%), Snabdijevanje električnom energijom (2,5%), Informisanje i komunikacije (0,9%), Zdravstena i soc.zaštita (0,5%), Obrazovanje (0,2%), Umjetnost zabava i rekreacija (0,2%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom (0,2%), dok je pad zabilježen u sledecim sektorima: Usluge smještaja i ishrane (4,6%), Poslovanje sa nekretninama (3,8%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (3,2%), Prerađivačka industrija (2,4%), Trgovina na veliko i malo (2,4%), Građevinarstvo (1,3%), Administrativne i pomoćne uslužne djel. (1,2%), Državna uprava i odbrana (0,7%) i Saobraćaj i skladištenje (0,2%). 

Saopštenje


 

.