Novosti

17.12.2018
Anketa o radnoj snazi Treći kvartal 2018

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u trećem kvartalu 2018. godine, u periodu od jula do septembra 2018. godine. Anketirano je 2 107 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (6 401 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (5 391 lica).
 
U trećem kvartalu 2018. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 287,8 hiljada od kojih je 247,2 hiljada ili 85,9% zaposlenih i 40,6 hiljada ili 14,1% nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 2,9% a broj nezaposlenih je povećan za 0,2%.
 
Neaktivno stanovništvo čini 211,7 hiljada lica, i u odnosu na prethodni kvartal broj neaktivnog stanovništva je smanjen za 3,4%.
 

Stopa aktivnosti za treći kvartal 2018. godine je 57,6%, stopa zaposlenosti je 49,5%, stopa nezaposlenosti je 14,1% i stopa neaktivnosti je 42,4%. 

Saopštenje


 

.