Novosti

26.02.2019
Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u četvrtom kvartalu 2018. godine

Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u četvrtom kvartalu 2018. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 20,8%.
 
Proizvodnja šumskih sortimenata za period januar – decembar 2018. godine u odnosu na isti period prethodne godine bilježi pad od 15,6%.
 
Sagledavajući strukturu iz Tabele 2. Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u četvrtom kvartalu 2018. godine, četinari učestvuju sa 61,6%, dok lišćari učestvuju sa 38,4%.
 
U strukturi proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u četvrtom kvartalu 2018. godine trupci četinara učestvuju sa 49,9%, trupci lišćara 14,5%, ogrijevno drvo lišćara 12,8%, prostorno drvo lišćara 11,1%, prostorno drvo četinara sa 8,3%, rudničko drvo četinara 2,3%, ostalo dugo drvo četinara 0,6% i ogrijevno drvo četinara sa 0,5%.
 

Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama u velikoj mjeri zavisi od vremenskih uslova i stanja na terenu. 

Saopštenje


 

.