Novosti

27.02.2019
Prosječne zarade (plate) Januar 2019. godine

Prosječna zarada (bruto) u januaru 2019. godine u Crnoj Gori iznosila je 771 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 513 eura. Prosječna (neto) zarada u januaru 2019. godine u odnosu na decembar 2018. godine ostala je na istom nivou, dok je prosječna (neto) zarada u januaru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 0,4%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u januaru 2019. godine u odnosu na decembar 2018. godinu zabilježile pad od 0.3% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0.3%.

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u januaru 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (4,2%), Administrativne i pomoćne uslužne djel. (3,7%), Umjetnost zabava i rekreacija (3,0%), Informisanje i komunikacije (2,4%), Snabdijevanje električnom energijom (1,5%), Ostale uslužne djelatnosti (1,3%), Zdravstena i soc.zaštita (1,1%), Državna uprava i odbrana (0,8%), dok je pad zabilježen u sledecim sektorima: Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (9,4%), Građevinarstvo (5,2%), Usluge smještaja i ishrane (3,7%), Poslovanje sa nekretninama (3,3%), Obrazovanje (1,2%), Vađenje ruda i kamena (1,0%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom (0,8%), Saobraćaj i skladištenje (0,7%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (0,5%) i Trgovina na veliko i malo (0,3%). 

Saopštenje


 

.