Novosti

26.03.2019
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Februar 2019. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u februaru 2019. godine bilježi rast u odnosu na prethodni mjesec od 8,9%, dok bilježi pad od 12,8% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
 

Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 10,9%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 5,6%, dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi pad od 27,9%. 

Saopštenje


 

.