Novosti

01.04.2019
Anketa o radnoj snazi 2018. godina

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi koja je sprovedena u 2018. godini, u periodu od januara do decembra 2018. godine. Anketirano je 8 546 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (25 725 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (21 900 lica).
 
Prema podacima iz četiri sprovedena kvartalna istraživanja tokom 2018. godine, u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 279,9 hiljada od kojih je 237,4 hiljade ili 84,8% zaposlenih i 42,5 hiljada ili 15,2% nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu veći je za 3,5%, a broj nezaposlenih je smanjen za 3,2%.
 
Neaktivno stanovništvo čini 219,9 hiljada lica i u odnosu na prethodnu godinu broj neaktivnog stanovništva je smanjen za 2,9%.
 

Stopa aktivnosti za 2018. godinu je 56,0%, stopa zaposlenosti je 47,5%, stopa nezaposlenosti je 15,2% i stopa neaktivnosti je 44,0%. 

Saopštenje


 

.