Novosti

30.05.2019
Prosječne zarade (plate) April 2019. godine

Prosječna zarada (bruto) u aprilu 2019. godine u Crnoj Gori iznosila je 767 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 511 eura. Prosječna (neto) zarada u aprilu 2019. godine u odnosu na mart 2019. godine zabilježila je rast od 0,2%, dok je prosječna (neto) zarada u aprilu 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 0,2%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u aprilu 2019. godine u odnosu na mart 2019. godine zabilježile rast od 0,1% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,1%.

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u apilu 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Informisanje i komunikacije (6,8%), Vađenje ruda i kamena (4,0%), Umjetnost zabava i rekreacija (2,9%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (1,9%), Saobraćaj i skladištenje (1,8%), Zdravstena i socijalna zaštita (1,1%), Državna uprava i odbrana (1,0%), Snabdijevanje električnom energijom (0,7%) dok je pad zabilježen u sledećim sektorima: Poslovanje sa nekretninama (5,2%), Prerađivačka industrija (3,7%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (2,0%), Usluge smještaja i ishrane (1,9%), Ostale uslužne djelatnosti (1,8%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (1,6%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1,4%) i Građevinarstvo (0,7%).

Saopštenje


 

.