Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

29.11.2019
Prosječne zarade (plate) Oktobar 2019. godine

Prosječna zarada (bruto) u oktobru 2019. godine u Crnoj Gori iznosila je 776 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 517 eura. Prosječna (neto) zarada u oktobru 2019. godine u odnosu na septembar 2019. godine zabilježila je rast od 0,2%, dok je prosječna (neto) zarada u oktobru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 1,4%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u oktobru 2019. godine u odnosu na septembar 2019. godine zabilježile rast od 0,5% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,3%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u oktobru 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Informisanje i komunikacije (8,7%), Snabdijevanje električnom energijom (5,5%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (2,8%), Ostale uslužne djelatnosti (1,7%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1,5%), Državna uprava i odbrana (1,2%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (1,1%), Obrazovanje (0,2%), dok je pad zabilježen u sledećim sektorima: Usluge smještaja i ishrane (7,2%), Poslovanje sa nekretninama (6,5%), Građevinarstvo (3,1%), Umjetnost zabava i rekreacija (2,1%), Vađenje ruda i kamena (1,7%), Prerađivačka industrija (1,5%), Administrativne i pooćne. uslužne djelatnosti (1,4%), Trgovina na veliko i trgovina na malo (1,0%), Zdravstena i socijalna zaštita (0,5%) i Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom (0,2%). 

Saopštenje


.