Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

16.03.2020
Prosječne zarade (plate) Januar 2020. godine

Prosječna zarada (bruto) u januaru 2020. godine u Crnoj Gori iznosila je 787 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 524 eura. Prosječna (neto) zarada u januaru 2020. godine u odnosu na decembar 2019. godine zabilježila je rast od 0,8%, dok je prosječna (neto) zarada u januaru 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 2,1%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u januaru 2020. godine u odnosu na decembar 2019. godine zabilježile rast od 0,1% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,7%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u januaru 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sljedećim sektorima djelatnosti: Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (7,7%), Obrazovanje (5,0%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (4,8%), Poslovanje sa nekretninama (4,8%), Prerađivačka industrija (3,8%), Snabdijevanje električnom energijom (3,0%), Građevinarstvo (2,8%), Trgovina na veliko i trgovina na malo (1,6%), Zdravstena i socijalna zaštita (1,4%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (0,2%), dok je pad zabilježen u sledećim sektorima: Ostale uslužne djelatnosti (10,6%), Informisanje i komunikacije (6,2%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (3,6%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom (3,2%), Državna uprava i odbrana (2,0%), Saobraćaj i skladištenje (1,2%), Vađenje ruda i kamena (1,0%), Umjetnost zabava i rekreacija (0,5%) i Usluge smještaja i ishrane (0,2%). 

Saopštenje


.