Novosti

30.03.2018
Prosječne zarade (Plate) Februar 2018. godine

Prosječna zarada (bruto) u februaru 2018. godine u Crnoj Gori iznosila je 766 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 511 eura. Prosječna (neto) zarada u februaru 2018. godine u odnosu na januar 2018. godine kao i prosječna (neto) zarada u februaru 2018.godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine ostala je na istom nivou. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u februaru 2018. godini u odnosu na januar 2018. godinu zabilježile rast od 0,3% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,3%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u februaru 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (4,0%), Umjetnost zabava i rekreacija (3,8%), Vađenje ruda i kamena (3,7%), Usluge smjestaja i ishrane (3,1%), Informisanje i komunikacije (2,8%), Obrazovanje (1,9%), Državna uprava i odbrana (1,7%), Saobraćaj i skladištenje (0,8%), Trgovina na veliko i malo (0,3%), Snabdijevanje vodom,upravljanje otpadnim vodama (0,2%), Prerađivačka industrija (0,2%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (0,1%), dok je pad zabilježen u sledecim sektorima: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (7,4%), Poslovanje sa nekretninama (4,2%), Građevinarstvo (3,0%), Zdravstena i soc.zaštita (2,3%), Ostale uslužne djelatnosti (1,6%),Snabdijevanje električnom energijom (1,2%) i Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1,1%). 

Saopštenje


 

.