Obavještenje o razvrstavanju po djelatnostima

Jedinice razvrstavanja koje podnose prijave za razvrstavanje po djelatnostima u Upravi za statistiku su: organi državne uprave i lokalne samouprave, nevladine organizacije, političke partije, sportske organizacije  i sindikalne organizacije, vjerske zajednice, etažni vlasnici i ostali oblici organizovanja, do osnivanja posebnih registara kod organa kod kojih se jedinice razvrstavanja registruju u skladu sa članom 4 Zakona o klasifikaciji djelatnosti ("Sl.list CG", br. 18/11).

Zainteresovana stranka može podnijeti i Zahtjev za dobijanje kopije Obavještenja o razvrstavanju po djelatnostima.
 
Pravilo o razvrstavanju jedinica razvrstavanja Uprave za statistiku, Prijavu za razvrstavanje jedinica razvrstavanja po djelatnostima i Zahtjev za dobijanje kopije Obavještenja o razvrstavanju po djelatnostima možete preuzeti na sljedećem linku:
 

Zbog privremenih mjera obustave rada sa strankama, omogućeno je da stranke podnose prijave za razvrstavanje po djelatnostima slanjem skenirane dokumentacije na e-mail adresu razvrstavanje_djelatnosti@monstat.org

Skeniranu dokumentaciju koju je stranka u obavezi da dostavi je: 

  1. Popunjenu, potpisanu i pečatiranu Prijavu za razvrstavanje jedinica razvrstavanja po djelatnostima
  2. Kopiju rješenja nadležnog organa o registraciji
  3. Priznanicu o uplati administrativne takse, osim u slučaju koji su po Zakonu o administrativnim taksama oslobođeni plaćanja. 

 

Za dodatne informacije, možete nas kontaktirati telefonom: +382 20/230-811. 

 

 

.