Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Kontakt

Uprava za statistiku Crne Gore-MONSTAT
IV Proleterske 2, 81000 Podgorica,Crna Gora
Tel  +382 20/230-811
Fax +382 20/230-814
E-mail adresa za prijem elektronske pošte: contact@monstat.org

Direktor

Miroslav Pejović
Tel  +382 20/230-811
Fax +382 20/230-814 
E-mail:  kabinet@monstat.org


Sektor za makroekonomske statistike, nacionalne račune i cijene

Pomoćnica direktora

mr Branka Šušić-Radovanović
Tel  +382 20/230-811 
E-mail: branka.susic@monstat.org


Sektor statistike poljoprivrede, ribarstva, poslovnih statistika i životne sredine i šumarstva

Pomoćnica direktora

Nataša Vojinović
Tel  +382 20/230-937 
E-mail: natasa.vojinovic@monstat.org


Sektor socijalnih statistika i demografije

Pomoćnica direktora

Snežana Remiković
Tel  +382 20/230-773 
E-mail: snezana.remikovic@monstat.org


Sektor za informatičku obradu podataka

Pomoćnica direktora

Branka Raičević
Tel  +382 20/230-389

E-mail: branka.raicevic@monstat.org


Sektor za koordinaciju statističkih izvora podataka

v.d. pomoćnica direktora

mr Ivana Radulović
Tel  +382 20/230-773 
E-mail: ivana.raznatovic@monstat.org


Odsjek statistike godišnjih nacionalnih računa

Ivan Kavarić, načelnik
Tel +382 20/223-435 
E-mail: ivan.kavaric@monstat.org


Odsjek statistike nacionalnih računa sektora opšte države

mr Dijana Ristović, načelnica
Tel +382 20/223-417 
E-mail: dijana.ristovic@monstat.org


Odsjek statistike kratkoročnih indikatora

mr Suzana Gojčaj, načelnica
Tel  +382 20/230-805
E-mail: suzana.gojcaj@monstat.org


Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike 

mr Ernad Kolić, načelnik
Tel  +382 20/230-805 
E-mail: ernad.kolic@monstat.org


Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa

Dragan Dubak, načelnik
Tel  +382 20/231-004 
E-mail: dragan.dubak@monstat.org


Odsjek statistike tržište rada

Ivana Tanjević, načelnica
Tel  +382 20/230-969
E-mail: ivana.tanjevic@monstat.org


Odsjek statistike uslova života i socijalnih usluga

mr Dunja Đokić, načelnica
Tel  +382 20/230-773 
Fax +382 20/230-814 
E-mail: dunja.djokic@monstat.org


Odsjek statistike demografije i migracija

Milena Vukotić, načelnica
Tel  +382 20/230-773 
Fax +382 20/230-814 
E-mail: milena.vukotic@monstat.org


Odsjek za statistiku cijena i spoljne trgovine

Ivana Vidaković, načelnica
Tel  +382 20/230-773 
Fax +382 20/230-814 
E-mail: ivana.vidakovic@monstat.org


Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije

Nataša Šaranović, načelnica

Tel  +382 20/230-791 
E-mail: natasa.saranovic@monstat.org


Odsjek za statistički uzorak

Milica Pavlović, načelnica
Tel  +382 20/230-791
E-mail: milica.pavlovic@monstat.org


Odsjek za informaciono-tehničku podršku statističkom proizvodu

Boro Durković, načelnik

Tel +382 20/230-791 
E-mail: boro.durkovic@monstat.org


Odsjek za nacionalnu koordinaciju statističkih izvora podataka

mr Bojana Radojević, načelnica
Tel  +382 20/230-773 
E-mail: bojana.radevic@monstat.org


Odsjek za statističke registre i klasifikacije

mr Marijana Popović-Rončević, načelnica
Tel  +382 20/230-969 
E-mail: marijana.popovic@monstat.org


Odjeljenje za implementaciju međunarodnih statističkih projekata

mr Jelena Marković, načelnica
Tel  +382 20/230-837 
E-mail: jelena.markovic@monstat.org


Odjeljenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije

mr Majda Savićević, načelnica

Tel  +382 20/230-837 
E-mail: majda.savicevic@monstat.org


Služba za opšte, kadrovske poslove i finansije 

Ana Vasiljević, načelnica
Tel  +382 20/226-534
E-mail: ana.vasiljevic@monstat.org


 

 

.