Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine

Kategorija:
Oblast:
Statistički pojam:

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci

Definicija pojma:
Prevod naziva pojma na
         engleski jezik:
Oblast:
Statistička verzija pojma:
Datum od kada pojam važi:
Nadležna organizaciona
        jedinica:
Nasledna definicija:
Porijeklo pojma:
Skraćenica / akronim:
Bliski pojmovi:

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.


 

.