Novosti

18.06.2019
Građevinski radovi 2018. godina

 Ukupna vrijednost izvršenih građevinskih radova u Crnoj Gori u 2018. godini iznosila je 801,7 mil. EUR,

što je za 23,1% više u odnosu na 2017. godinu. Od ukupne vrijednosti građevinskih radova privredna
društva su izvršila vrijednost u iznosu od 730,6 mil EUR, što predstavlja učešće od 91,1%, dok je u
sektoru domaćinstva izvršena vrijednost od 71,1 mil. EUR ili 8,9% od ukupne vrijednosti izvršenih
građevinskih radova.
Prema vrstama građevina, 35,3% vrijednosti izvršenih građevinskih radova je ostvareno na zgradama, a
64,7% na ostalim građevinama. U 2018. godini završeno je 3 142 stana sa korisnom površinom od
195 634 m². Broj završenih stanova izgrađenih od strane privrednih društava je iznosio 1 064, dok je u
sektoru domaćinstva završeno 2 078 stanova. 
 

 

.