Novosti

18.06.2019
Anketa o radnoj snazi Prvi kvartal 2019

 U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u

prvom kvartalu 2019. godine, u periodu od januara do marta 2019. godine. Anketiranje je obavljeno u
2 108 domaćinstva na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve
članove domaćinstva (6 181 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti
(5 332 lica).
U prvom kvartalu 2019. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 276,6 hiljade od kojih je
235,1 hiljada ili 85,0% zaposlenih i 41,5 hiljade ili 15,0% nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu
na prethodni kvartal manji je za 0,9%, a u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 4,5%.
Broj nezaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 8,6%, i u odnosu na isti kvartal
prethodne godine bilježi pad od 4,2%.
Neaktivno stanovništvo čini 224,5 hiljada lica. Broj neaktivnog stanovništva u odnosu na prethodni
kvartal je povećan za 3,4%, a u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 3,1%.
Stopa aktivnosti za prvi kvartal 2019. godine bila je 55,2%, stopa zaposlenosti je 46,9%, stopa
nezaposlenosti je 15,0% i stopa neaktivnosti je 44,8%.
 

 

.