Novosti

27.08.2019
Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u drugom kvartalu 2019. godine

Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u drugom kvartalu 2019. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 31,0%.
 
Sagledavajući strukturu iz Tabele 2. Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u drugom kvartalu 2019. godine, četinari učestvuju sa 71,4%, dok lišćari učestvuju sa 28,6%.
 
U strukturi proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u drugom kvartalu 2019. godine trupci četinara učestvuju sa 58,8%, trupci lišćara 11,4%, ogrijevno drvo lišćara 11,4%, prostorno drvo četinara sa 9,2%, prostorno drvo lišćara 5,8%, ostalo dugo drvo četinara 1,6%, ogrijevno drvo četinara sa 1,2%, i rudničko drvo četinara 0,6%.

Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama u velikoj mjeri zavisi od vremenskih uslova i stanja na terenu. 

Saopštenje


.