Novosti

16.09.2019
OBAVJEŠTENJE o ponovnom Javnom pozivu nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/ice Radne grupe za pripremu Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021 godine

 Na osnovu člana 8  Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 41/18), a u skladu sa ponovnim JAVNIM POZIVOM nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/ice Radne grupe za  pripremu Zakona o popisu  stanovništva, domaćinstava i stanova 2021 godine, od 03.09.2019. godine, Uprava za statistiku objavljuje

 
O B A V J E Š T E N J E
 
Na ponovni  JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/ice Radne grupe za  pripremu Zakona o popisu  stanovništva, domaćinstava i stanova 2021 godine, broj 01-3055 od 02.09.2019. godine, nije bilo prijavljenih kandidata.
 

.