Novosti

17.09.2019
Anketa o radnoj snazi Drugi kvartal 2019

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi koja je sprovedena u drugom kvartalu 2019. godine, u periodu od aprila do juna 2019. godine. Anketiranje je obavljeno u 2 171 domaćinstva na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (6 445 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (5 527 lica).
 
U drugom kvartalu 2019. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 289,5 hiljada od kojih je 248,0 hiljada ili 85,7% zaposlenih i 41,5 hiljade ili 14,3% nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal povećan je za 5,5%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 3,3%. Broj nezaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je ostao na istom nivou, a u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 2,5%.
 
Neaktivno stanovništvo čini 211,4 hiljada lica. Broj neaktivnog stanovništva u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 5,8%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 3,5%.
 

Stopa aktivnosti za drugi kvartal 2019. godine bila je 57,8%, stopa zaposlenosti je 49,5%, stopa nezaposlenosti je 14,3% i stopa neaktivnosti je 42,2%. 

Saopštenje


.