Novosti

15.09.2020
Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma II kvartal 2020. godine

Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u drugom kvartalu 2020. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 25,0%.
Sagledavajući strukturu iz Tabele 2. Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u drugom kvartalu 2020. godine, četinari učestvuju sa 60,4%, dok lišćari učestvuju sa 39,6%.

U strukturi proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u drugom kvartalu 2020. godine trupci četinara učestvuju sa 50,4%, trupci lišćara 13,7%, ogrijevno drvo lišćara 13,7%, prostorno drvo lišćara 12,2%, prostorno drvo četinara sa 6,2%, rudničko drvo četinara 2,0%, ogrijevno drvo četinara sa 1,4% i ostalo dugo drvo četinara sa 0,4%.

Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama u velikoj mjeri zavisi od vremenskih uslova i stanja na terenu.

Saopštenje


.