Novosti

28.10.2020
Statistika stranih filijala - IFATS 2019. godina

Statistika stranih filijala opisuje djelatnost poslovnih subjekata koji su rezidenti u izvještajnoj državi-Crnoj Gori, a pod kontrolom su stranih poslovnih subjekata (pravnih i/ili fizičkih lica).
Istraživanje je u skladu sa propisanom metodologijom koja počiva na Regulativi EU br. 716/2007.
Posmatrani su poslovni subjekti u kojima je učešće stranog kapitala (jedne ili više zemalja) u ukupnom kapitalu 50% i više. Osnovni cilj ove statistike jeste da pokaže učešće ovih poslovnih subjekata u domaćoj ekonomiji i njihov uticaj na nju.
Ovim istraživanjem u 2019. godini u Crnoj Gori obuhvaćeno je 464 poslovnih subjekata (sektori B-J, L-N) koji čine 93% ukupne vrijednosti proizvodnje poslovnih subjekata koji su u stranom vlasništvu.

Saopštenje


.