Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

26.11.2020
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva III kvartal 2020. godine

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u trećem kvartalu 2020. godine iznosila je 10,9 mil. EUR, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 4,3 mil. EUR ili 39,4%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 6,6 mil. EUR ili 60,6%.

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlenih radnika u trećem kvartalu 2020. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 9,2%, od čega je zabilježen rast vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata za 19,8% i pad vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača za 21,6%.


U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u drugom kvartalu 2020. godine sirovo kravlje mlijeko učestvuje 17,8%, svježe voće učestvuje 16,6%, svježe povrće učestvuje 16,5%, grožđe učestvuje 13,1%, stoka po vrstama i kategorijama učestvuje 11,0%, ostali proizvodi 9,8%, kokošija jaja učestvuju 8,6%, svježa riba 3,8%, industrijsko bilje 2,3% i prerađevine voća i grožđa učestvuju 0,5%.

Saopštenje


.