Novosti

30.11.2020
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Oktobar 2020. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-oktobar 2020. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 2 037,7 miliona eura, što ukazuje na pad od 19,1% u odnosu na isti period prethodne godine.
Izvoz robe imao je vrijednost od 286,5 miliona eura, a uvoz 1 751,2 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 15,7%, a uvoz manji za 19,6%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 16,4% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 15,6%.
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Sirove materije, sem goriva (sektor 2), u iznosu od 65,9 miliona eura (koji čine: Mineralne rude i otpaci metala – 38,4 mi.eura, Pluta i drvo – 23,7 mil. eura i ostalo).
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 403,2 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 103,0 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 90,5 mil. eura i ostalo).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (75,1 mil. eura), Slovenija (27,8 mil. eura) i Mađarska (19,9 mil. eura).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (343,2 mil. eura), Kina (180,6 mil. eura) i Njemačka (166,3 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.