Novosti

15.12.2020
Anketa o radnoj snazi III kvartal 2020. godine

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u trećem kvartalu 2020. godine, u periodu od jula do septembra 2020. godine. Anketirano je 2 027 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (5 673 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (4 953 lica).

U trećem kvartalu 2020. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 266,0 hiljada od kojih je 215,5 hiljada ili 81,0% zaposlenih i 50,6 hiljada ili 19,0% nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 4,9% i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 15,2%. Broj nezaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 24,3%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 10,7%.

Neaktivno stanovništvo čini 234,9 hiljada lica. Broj neaktivnog stanovništva u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 0,6%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 17,5%.

Stopa aktivnosti za treći kvartal 2020. godine je 53,1%, stopa zaposlenosti je 43,0%, stopa nezaposlenosti je 19,0% i stopa neaktivnosti je 46,9%.

Saopštenje


.