Novosti

29.12.2020
Stvoreni i obrađeni otpad u 2019. godini

Tokom 2019. godine u Crnoj Gori, stvoreno je 1 276 244,6 t otpada, od čega 753 239,0 t ili 59,0% u sektorima Prerađivačke industrije, rudarstva i vađenja i ostale industrije. Od ukupne količine stvorenog otpada tokom 2019. godine, stvoreno je 328 711,6 t opasnog otpada ili 25,8%.
Posmatrano u odnosu na prethodnu godinu, bilježi se rast od 1,2% u odnosu na ukupnu stvorenu količinu; dok sektor Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – bilježi pad od 7,3%; sektori Prerađivačke industrije, rudarstva i vađenja i ostale industrije – pad od 0,7%; Građevinarstvo – rast od 2,1%; sektori Uslužnih djelatnosti - rast od 14,4% i domaćinstva - rast od 1,7%.
U 2019. godini stvoreno je 340 822,6 t komunalnog otpada ili 5,6% više u odnosu na 2018. godinu. Komunalna preduzeća su sakupila 308 103,6 t što čini 95,5% ukupno sakupljenih količina. Stvoreni komunalni otpad po glavi stanovnika iznosio je 547,9 kg, što je za 5,6% više u odnosu na prethodnu godinu.
Ukupna količina obrađenog otpada sa izvozom u 2019. godini, iznosila je 1 169 592,7 t, što je 7,6% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno obrađene količine, 633 920,9 t je deponovano/odloženo ili 54,2%. Reciklirane količine otpada bilježe rast u odnosu na prethodnu godinu od 74,5%, zbog povećanog recikliranja građevinskog otpada.
Ukupna količina obrađenog komunalnog otpada sa izvozom, u 2019. godini iznosila je 324 080,3 t što je 8,6% više u odnosu na 2018. godinu. Od ukupno obrađene količine, 282 384,4 t ili 87,1% je deponovano/odloženo.

Saopštenje


.