Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

26.02.2021
Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma IV kvartal 2020. godine

Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u četvrtom kvartalu 2020. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 2,6%.

Sagledavajući strukturu iz Tabele 2. Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u četvrtom kvartalu 2020. godine, četinari učestvuju sa 73,0%, dok lišćari učestvuju sa 27,0%.

U strukturi proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u četvrtom kvartalu 2020. godine trupci četinara učestvuju sa 60,0%, ogrijevno drvo lišćara 16,0%, prostorno drvo četinara sa 7,2%, trupci lišćara 6,1%, prostorno drvo lišćara 4,8%, rudničko drvo četinara 2,5%, ogrijevno drvo četinara sa 1,9% i ostalo dugo drvo četinara sa 1,5%.

Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama u velikoj mjeri zavisi od vremenskih uslova i stanja na terenu.

Saopštenje


.