Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

13.04.2021
Anketa o radnoj snazi IV kvartal 2020. godine

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u četvrtom kvartalu 2020. godine, u periodu od oktobra do decembra 2020. godine. Anketirana su 2 041 domaćinstva na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstava (5 559 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (4 907 lica).

U četvrtom kvartalu 2020. godine u Crnoj Gori, aktivnog stanovništva bilo je 252,6 hiljada od kojih je 199,1 hiljada ili 78,8% zaposlenih i 53,5 hiljada ili 21,2% nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 7,6%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 16,4%. Broj nezaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 5,7%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 18,9%.

Neaktivno stanovništvo čini 248,4 hiljada lica. Broj neaktivnog stanovništva u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 5,7%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 14,7%.

Stopa aktivnosti za četvrti kvartal 2020. godine je 50,4%, stopa zaposlenosti je 39,7%, stopa nezaposlenosti je 21,2% i stopa neaktivnosti je 49,6%.

Saopštenje


.