Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

22.04.2021
Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori I Kvartal 2021. godine

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u I kvartalu 2021. godine u odnosu na I kvartal 2020. godine bilježe rast od 0,8%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa I kvartalom 2020. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 3,2%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 0,3%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz I kvartala 2020. godine.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u I kvartalu 2021. godine u odnosu na IV kvartal 2020. godine bilježe rast od 0,9%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa IV kvartalom 2020. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 3,5%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 0,5%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz IV kvartala 2020. godine.

Saopštenje


.