Novosti

15.06.2021
Indeksi potrošačkih cijena Maj 2021. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u maju 2021. godine u odnosu na april 2021. godine u prosjeku su više za 0,3%. Potrošačke cijene u maju 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 2,4%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: usluga smještaja; goriva i maziva za motorna vozila; kratkotrajnih dobara za rutinsko održavanje domaćinstva; ulja i masti; mesa; usluga ishrane u ugostiteljstvu; cipela i ostale obuće; odjeće. Potrošačke cijene u periodu januar-maj 2021. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 0,9%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u maju 2021. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Hoteli i restorani (2,8%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (1,6%); Odjeća i obuća (0,6%); Hrana i bezalkoholna pića (0,3%); Zdravlje (0,3%); Prevoz (0,3%); Rekreacija i kultura (0,3%); Alkoholna pića i duvan (0,2%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-1,0%); Ostala dobra i usluge (-0,1%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.