Novosti

30.03.2022
Anketa o radnoj snazi

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u 2021. godini (period od januara do decembra 2021. godine). Anketirano je 7 818 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (21 160 lica), a za lica stara od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (18 427 lica).

Prema podacima iz četiri sprovedena kvartalna istraživanja tokom 2021. godine, u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 254,8 hiljada od kojih je 212,6 hiljada ili 83,4% zaposlenih i 42,2 hiljade ili 16,6% nezaposlenih2 lica. Stanovništvo van radne snage (15-89 godina starosti) čine 244,5 hiljade lica.

Za starosnu grupu od 15 do 89 godina u 2021. godini stopa aktivnosti je 51,0%, stopa zaposlenosti je 42,6%, stopa nezaposlenosti je 16,6% i stopa stanovništva van radne snage je 49,0%.

Saopštenje


.