Novosti

21.04.2022
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2022. godine u odnosu na prvi kvartal 2021. godine bilježe rast od 6,0%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa prvim kvartalom 2021. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad od 1,0%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 12,5%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz prvog kvartala 2021. godine.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2022. godine u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine bilježe rast od 4,3%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa četvrtim kvartalom 2021. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 1,7%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 7,9%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz četvrtog kvartala 2021. godine.

Saopštenje


.