Novosti

25.11.2022
Istraživanje o uslovima života i bezbjednosti žena (EU-GBV)

Uprava za statistiku je, tokom 2021. godine, po prvi put sprovela Istraživanje o uslovima života i bezbjednosti žena (EU - GBV) u Crnoj Gori, prema metodologiji Evropske kancelarije za statistiku (EUROSTAT-a), čime se obezbjeđuje uporedivost podataka o rodno zasnovanom nasilju među zemljama Evropske unije koje su sprovele navedeno istraživanje.

U Istraživanju o uslovima života i bezbjednosti žena (EU - GBV), koristi se koncept rodno zasnovanog nasilja nad ženama i koncept nasilja u porodici, te su obuhvaćene različite vrste nasilja kao i odnos između žrtve i počinioca.

Cilj istraživanja je da se dobiju podaci o rodno zasnovanom nasilju kao što je: nasilje od strane partnera, nasilje od strane bilo kojeg počinioca, nasilje u porodici, seksualno uznemiravanje na poslu i drugi značajni indikatori iz ove oblasti.

Istraživanje je sprovedeno na terenu od oktobra do decembra 2021. godine i rezultati su bazirani na izjavama ispitanica.

Kao ciljna populacija istraživanja EU - GBV definisane su žene starosti od 18 do 74 godine.

Uzorkom je obuhvaćeno 2 232 domaćinstava, dok je popunjenih upitnika bilo 1 609.

Ovim saopštenjem Uprava za statistiku objavljuje glavne indikatore dobijene ovim istraživanjem, a koji su validirani od strane EUROSTAT-a. U narednom periodu sukcesivno će se objavljivati indikatori ovog istraživanja.

  • U Crnoj Gori je svaka peta žena (20,2%) izjavila da je doživjela nasilje od strane partnera tokom života.
  • Ukupno 6,2% žena je izjavilo da je doživjelo nasilje u odrasloj dobi od strane lica koje nije partner.
  • Tokom odrasle dobi, ukupno 7,5% žena je izjavilo da je doživjelo nasilje u porodici, dok je od bilo kojeg počinioca nasilje doživjelo 11,7% žena.
  • Seksualno uznemiravanje na poslu tokom života, prema izjavi, doživjelo je 17,5% žena.

Saopštenje

Infografik


.