Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

23.01.2023
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u četvrtom kvartalu 2022. godine u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine bilježe rast od 13,0%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa četvrtim kvartalom 2021. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 18,6%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 18,9%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz četvrtog kvartala 2021. godine.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u četvrtom kvartalu 2022. godine u odnosu na treći kvartal 2022. godine bilježe rast od 1,6%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa trećim kvartalom 2022. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 3,9%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 1,6%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz trećeg kvartala 2022. godine.

Saopštenje


.