Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.03.2023
Anketa o radnoj snazi

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u 2022. godini (period od januara do decembra 2022. godine). Anketirano je 7 707 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (20 048 lica), a za lica stara od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (17 487 lica).

Prema podacima iz četiri sprovedena kvartalna istraživanja tokom 2022. godine, u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 294,4 hiljade od kojih su 251,2 hiljade ili 85,3% zaposlenih i 43,2 hiljade ili 14,7% nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu je povećan za 18,2% i broj nezaposlenih u odnosu na prethodnu godinu je povećan za 2,4%.

Stanovništvo van radne snage (15-89 godina starosti) čini 203,7 hiljada lica. Broj stanovništva van radne snage u odnosu na prethodnu godinu bilježi pad od 16,7%.

Za starosnu grupu od 15 do 89 godina u 2022. godini stopa aktivnosti je 59,1%, stopa zaposlenosti je 50,4%, stopa nezaposlenosti je 14,7% i stopa stanovništva van radne snage je 40,9%.

Saopštenje


.