Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

20.04.2023
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2023. godine u odnosu na prvi kvartal 2022. godine bilježe rast od 12,0%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa prvim kvartalom 2022. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 36,8%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 10,7%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz prvog kvartala 2022. godine.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2023. godine u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine bilježe rast od 3,5%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa četvrtim kvartalom 2022. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 17,3%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 0,5%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz četvrtog kvartala 2022. godine.

Saopštenje


.