Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

20.09.2023
Bruto nacionalni dohodak

Bruto nacionalni dohodak Crne Gore u 2022. godini iznosio je 6 042 miliona eura odnosno 102,0% BDP-a i nominalno je veći u odnosu na 2021. godinu za 19,5%.

Saldo primarnog dohotka iz inostranstva za 2022. godinu bio je pozitivan i iznosio je 118,0 miliona eura što je za 15,7 miliona eura više nego u uporednom periodu.

Posmatrano po komponentama računa primarnog dohotka, suficit na računu primarnog dohotka je rezultat većeg priliva po osnovu kompenzacija zaposlenima, koji je iznosio 353,9 miliona eura i veći je za 6,6% u odnosu na 2021. godinu.

Bruto nacionalni dohodak po stanovniku u 2022. godini iznosio je 9 789 eura.

Saopštenje


.