Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

23.10.2023
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u trećem kvartalu 2023. godine u odnosu na treći kvartal 2022. godine bilježe rast od 4,5%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa trećim kvartalom 2022. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 17,7%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 2,4%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz trećeg kvartala 2022. godine.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u trećem kvartalu 2023. godine u odnosu na drugi kvartal 2023. godine bilježe rast od 0,2%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa drugim kvartalom 2023. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 2,7%, sektor Prerađivačka industrija bilježi pad od 0,6%, dok su cijene u sektoru Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija u prosjeku ostale nepromijenjene, odnosno ostale su na nivou cijena iz drugog kvartala 2023. godine.

Saopštenje


.