Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

31.10.2023
Upotreba informaciono komunikacionih tehnologija u preduzećima

U Crnoj Gori 100,0% anketiranih preduzeća je izjavilo da ima pristup internetu. Svi podaci u ovom saopštenju se odnose samo na preduzeća koja u svom poslovanju koriste internet u 2023. godini.

Procenat preduzeća koja imaju web sajt iznosi 85,4% u 2023. godini. U petogodišnjem periodu, došlo je do rasta broja preduzeća koja imaju web sajt. U 2023. godini procenat broja preduzeća koja imaju web sajt je porastao za 1,8 procentnih poena (sa 83,6% na 85,4%), u odnosu na 2019. godinu.

Saopštenje


.