Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
SAVJET STATISTIČKOG SISTEMA

Savjet statističkog sistema  osniva se u cilju unaprjeđivanja statističke kulture i znanja, kao i staranja o potrebama korisnika zvanične statistike, kako je precizirano poglavljem IV Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (“Službeni list CG“,br.18/12 i 47/19).

Savjet je savjetodavno i stručno tijelo,koje daje  mišljenja i prijedloge o:

1) strateškim pitanjima zvanične statistike i statističkog sistema;
2) predlogu strategije razvoja, predlogu programa, predlogu godišnjeg plana i predlogu izvještaja o izvršenju godišnjeg plana;
3) nacrtima zakona i drugih opštih pravnih akata iz oblasti zvanične statistike;
4) pitanjima u vezi nepostupanja subjekata koji vode administrativne izvore podataka u skladu sa ovim zakonom;
5) razvoju i unaprjeđenju sistema zvanične statistike i međunarodnoj saradnji;
6) povećanju nivoa znanja proizvođača statistike i korisnika podataka;
7) funkcionisanju sistema zvanične statistike;
8) potrebi za sprovođenjem popisa, uvođenju statističkih istraživanja, reviziji postojećih ili ukidanju obimnih statističkih istraživanja, infrastrukturnim projektima i izvorima finansiranja za njihovo sprovođenje;
9) uputstvima za primjenu principa zvanične statistike;
10) drugim pitanjima od značaja za funkcionisanje sistema zvanične statistike.

Članove Savjeta imenuje ministar finansija.

Član Savjeta se imenuje na period od pet godina i može biti ponovo imenovan na isti period.

Direktor nadležnog organa je član Savjeta po funkciji.

Savjet ima 17 članova i to su: predstavnici Uprave za statistiku, Centralne banke Crne Gore, Ministarstva finansija i socijalnog staranja, organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove, organa državne uprave nadležnog za poslove poreza i carina, Komisije za tržište kapitala, Ministarstva zdravlja, Ministarstva ekonomskog razvoja, Instituta za javno zdravlje Crne Gore, naučno – istraživačkih institucija, poslovnih asocijacija i nevladinih organizacija.

Savjet ima predsjednika i potpredsjednika,koji se biraju iz reda članova Savjeta.

Savjet ima sekretara,koji se imenuje iz reda zaposlenih u nadležnom organu.

Način rada Savjeta bliže se uređuje poslovnikom o radu Savjeta.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta obavlja nadležni organ.

Radi razmatranja pojedinih pitanja iz okvira poslova koje obavlja, Savjet može obrazovati komisije, radne grupe ili druga radna tijela.

.